ماستوئیدکتومی

2021-04-06T12:20:30+04:30

منظور از جراحی ماستوئیدکتومی چیست ؟ ماستوئیدکتومی به جراحی اطلاق می شود که در آن عفونت استخوان های پشت گوش [...]