پارگی پرده گوش و درمان آن

1402/8/25 9:26:06

پرده گوش یا صماخ ، غشای نازکی است که مجرای گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند. [...]