پارگی پرده گوش

2022-07-20T14:21:16+04:30

پرده گوش یا صماخ ، غشای نازکی است که مجرای گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند. زمانی [...]