پارگی پرده گوش

2023-02-21T16:25:44+03:30

پرده گوش یا صماخ ، غشای نازکی است که مجرای گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند. زمانی [...]