پارگی پرده گوش و درمان آن

2023-08-12T16:22:58+03:30

پرده گوش یا صماخ ، غشای نازکی است که مجرای گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند. [...]