بزرگی غده تیروئید

2022-11-12T23:32:21+03:30

تیروئید بخشی از گردن است و بزرگ شدن این غده منجربه وجود برجستگی در ناحیه گردن می شود. بزرگی غده [...]