استاپدکتومی

2022-06-18T17:18:02+04:30

استاپدکتومی به منظور بهبود انتقال صدا به گوش داخلی انجام می شود و نوعی جراحی گوش است و درمان مناسبی [...]