عفونت گوش خارجی

2023-01-30T15:13:04+03:30

عفونت گوش خارجی جزو بیماری های شایع گوش می باشد. در این بیماری پوست قسمت خارجی کانال گوش و [...]