کاشت حلزون گوش

2023-11-28T13:50:51+03:30

اگر  بیمار دچار افت بسیار زیاد شنوایی شده باشد و بخش داخلی گوش ها آسیب جدی دیده باشند به نحوی [...]