بزرگی غده تیروئید

بزرگی غده تیروئید

تیروئید بخشی از گردن است و بزرگ شدن این غده منجربه وجود برجستگی در ناحیه گردن می شود. بزرگی غده

ادامه مطلب

دکتر نسرین یزدانی