درباره دکتر نسرین یزدانی

دکتر نسرين يزداني، جراح متخصص گوش و حلق و بيني، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، فلوشیپ جراحی سر و گردن و انکولوژی

دكتر نسرين يزداني در سال ١٣٥١ در قم متولد شدند. ايشان تحصيلات اوليه را در زادگاهشان به اتمام رساندند و در سال ١٣٧٠ در رشته پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي قبول شدند و با طي مراتب تحصيلي در سال ١٣٧٧ موفق به اخذ مدرك پزشكي عمومي شدند. در سال ١٣٧٩ در آزمون دستياري گوش و حلق و بيني دانشگاه تهران قبول شده و سال ١٣٨٣ موفق به اخذ مدرك بورد تخصص شدند. به علت عملكرد عالي دكتر نسرین يزداني در سال ١٣٨٤ به عنوان استاديار به عضويت هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران درآمدند و در سال ١٣٩٠ به درجه دانشياري ارتقا پيدا كردند. دكتر نسرین يزداني بيش از 8500 عمل جراحي مختلف را انجام داده اند و بيش از ۴۰ مقاله علمي با بیش از ۲۰۰ بار ارجاع (citation) در نشريات معتبر ايران و جهان مانند Elsevier منتشر كرده اند.

پژوهش ها

1

عنوان طرح

بررسی میزان فراوانی آلل ها در بیماران مبتلا به منیر قطعی مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در مقایسه با گروه بیماران منیر غیر قطعی

2

عنوان طرح

تاثیر مارکر “سی دی 44” بر پروگنوز بیماران مبتلا به “اس سی سی” زبان

3

عنوان طرح

بررسی نتایج اختلال عملكرد ساكول با استفاده از تست “وی ای ام پی” در بيماران مبتلا به منیر مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در سالهای 91-90

4

عنوان طرح

بررسی میزان بیان ژن فاکتور مهارکننده ماکروفاژ “ام آی اف” در خون بیماران مبتلا به منییر مراجعه کننده به بیمارستان امیر اعلم در مقایسه با گروه کنترل در سالهای 1389-1390

5

عنوان طرح

بررسی موتاسيون -403 جی/ای ژن “رنتس” در بیماران مبتلا به منییر در جمعيت ايراني
مقالات

1

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دكتر نسرين يزداني – پلی مورفیسم ژن سی دی 14 در بیماران مبتلا به پولیپوز بینی 1389

2

pak j biol sci – دكتر نسرين يزداني – Transient facial nerve baroparesis: case report 2009

3

Cancer Biomarkers دكتر نسرين يزداني – 1 – Associations between HLA-C alleles and papillary thyroid carcinoma 2009

4

Iranian Journal of Otolaryngology دكتر نسرين يزداني – 11 – Assessment of nutritional parameter outcome in laryngeal cancer patients undergoing laryngectomy 2010

5

j pedyatric دكتر نسرين يزداني – 13 – Reporting a right sided 4th branchial anomaly; Case Report and Reporting the Technical Issues 2008

6

Acta Medica Iranica دكتر نسرين يزداني – 14 – Oropharyngeal tuberculosis: An unusual presentation 2008

7

Acta medica Iranica دكتر نسرين يزداني – 16 – Tracheal and subglottic paraganglioma, a case report 2005

8

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology Jun 2011; 10(2):119-122. دكتر نسرين يزداني – 17 – Association between HLA-C alleles and definite menier’s disease 2011

9

Pathology, Research & Practice دكتر نسرين يزداني – 18 – Correlation between E-cadherin and CD44 adhesion molecules expression and cervical lymph node metastasis in oral tongue SCC: Predictive significance 2011

10

pathology rresarch and pracctice دكتر نسرين يزداني – 19 – TP53 gene expression in HPV positive oral tongue SCC and its correlation with nodal metastasis 2011

11

Journal of Disease Markers دكتر نسرين يزداني – 2 – HLA-DR association in papillary thyroid carcinoma 2010

12

مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دكتر نسرين يزداني – ارزیابی اختلالات دهلیزی در بیماران دارای کاشت حلزون با استفاده از پتانسیل عضلانی برانگیخته دهلیزی 1389

13

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دكتر نسرين يزداني – تأثیر انحراف تیغه بینی بر روی فشار گوش میانی(بیمارستان امیراعلم 79-78) 1382

14

Pakistan Journal of Biological Sciences 2009 – دكتر نسرين يزداني – Nasal Vestibular Huge Keratoacanthoma: An Unusual Site 2009

15

Acta Medica Iranica – دكتر نسرين يزداني – Oral communication development in severe to profound hearing impaired children after receiving aural habilitation 2009

16

otolaryngology head and neck surgery دكتر نسرين يزداني – 9 – Lateral semicircular canal fenestration for congenital conductive hearing loss: Solution for a dilemma 2010

17

american journal of laryngology – دكتر نسرين يزداني – Auricular leishmaniasis mimicking squamous cell carcinoma 2009

18

juanery Indian J Otolaryngol Head Neck Surg – دكتر نسرين يزداني – Effectiveness of FESS in Smell Improvement of Sinusitis Patients 2012

19

American Journal of Otolaryngology- Head and Neck Surgery 9 – دكتر نسرين يزداني – Endoscopic approach for excision of juvenile nasopharyngeal angiofibromali 2010

20

Acta Med Iran. 2012. – دكتر نسرين يزداني – Frozen section as a diagnostic test for major salivary gland tumors 2012

21

J Laryngol Otol – دكتر نسرين يزداني – Infratemporal hydatid cyst: a case presenting with blindness 2009

22

Acta medica Iranica – دكتر نسرين يزداني – Large Lipoma of the Larynx: A Case Report 2010

23

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Sep 22. – دكتر نسرين يزداني – Ondansetron in patients with tinnitus: randomized double-blind placebo-controlled study 2012

24

Pathology – Research and Practice – دكتر نسرين يزداني – Survivin gene polymorphism association with papillary thyroid carcinoma 2012

25

Iranian Journal of Otorhinolaryngology – دكتر نسرين يزداني – The Effect of Intratympanic Dexamethasone with Oral Prednisolone as a Primary Treatment in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss 2012

26

Iranian Journal of The radiology – دكتر نسرين يزداني – The Validity of Computed Tomography on Complicated Chronic Otitis Media 2007

27

Acta Otolaryngol – دكتر نسرين يزداني – Vestibular evoked myogenic potential (VEMP) in patient with auditory neuropathy: auditory neuropathy or audiovestibular nueropathyneuropathy? 2010

28

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دكتر نسرين يزداني – بررسی مارکرهای بیولوژیک نمونه های بیوپسی کارسینوم سلول سنگفرشی زبان و ارتباط با متاستاز غدد لنفاو گردنی 1388

29

مجله دانشکده توانبخشی – دوره 11، شماره 5، زمستان 89 – دكتر نسرين يزداني – پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان 1389

30

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – دكتر نسرين يزداني – هماتوم رتروفارنکس به دنبال ترومای غیر نافذ گردن 1384
By Shamsoddin